Information

Lejevilkår

#1

Leje beregnes pr. kalenderdag.
Lejemålet regnes fra og med den dag materiellet forlader EC Maskinudlejnings
hovedkontor til og med den dag, hvor materiellet tilbageleveres – enten ved afhentning
eller ved levering til EC Maskinudlejnings hovedkontor.
Den daglige leje beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede materiel benyttes
eller ej. Der regnes normalt med fem-dages arbejdsuge af 8 timer fra kl. 7-15, hvor andet
ikke er aftalt, medmindre andet fremgår af prisen.
I det omfang det lejede materiel benyttes lørdag-søndag beregnes tillige lejeafgift for disse
dage. Lejer er derfor forpligtiget til uopfordret, og på tro og love, at erklære overfor EC
Maskinudlejning, hvorvidt det lejede materiel i lejeperioden er anvendt lørdag-søndag.
Weekendleje defineres som lørdag og søndag. Benyttes materiellet ud over debiteres
ekstra dagleje.


#2


Maskiner og materiel må kun anvendes af lejeren eller de i kontrakten navngivne personer. EC Maskinudlejning er ikke ansvarlig for skader på personer eller gods opstået i forbindelse med brugen af det lejede materiel. EC Maskinudlejning er heller ikke erstatningsansvarlig for tab opstået ved arbejdsafbrydelser mv., som måtte skyldes funktionssvigt ved det lejede materiel. EC Maskinudlejning er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller indirekte tab.


#3


Det udlejede materiel må ikke fremlejes eller handles. Det udlejede materiel skal tilbageleveres til EC Maskinudlejning til den fastsatte tid og i samme stand som ved modtagelsen. EC Maskinudlejning kan til hver en tid opkræve et vaskegeby for vask af materiel, hvis materiellet ikke leveres tilbage i samme rengjorte stand, som da lejer modtog materiellet, vaskegebyret er på 350kr. ex moms.
Lejemålet kan kun forlænges ved ny aftale med EC Maskinudlejning. Lejer erklærer sig indforstået med, at EC Maskinudlejning, i tilfælde af lejers svigtende tilbagelevering af det lejede materiel, kan sætte sig i besiddelse af materialet gennem en umiddelbar fogedforretning uden sikkerhedsstillelse og for lejers regning.


#4


Har lejer beskadiget det lejede materiel, forpligter lejer sig til at erstatte eventuelt bortkommet eller beskadiget materiel til dagspris uanset hændelsesforløbet.


#5


Selvrisiko i forbindelse med tyveri, vandskade og brand i Danmark, opgivet eks. moms.

ØVRIG SELVRISIKO ER SOM FØLGER
Nyværdi opgivet som listepris på materiel Selvrisiko pr. enhed 
Kr. 0-15.000,- Kr. 5.000,-
Kr. 15.001-50.000,- Kr. 11.000,-
Kr. 50.001-200.000,- Kr. 20.000,-
Kr. 200.001-500.000,- Kr. 35.000,-
Kr. 500.001-750.000,- Kr. 45.000,-
Kr. 750.001- Kr. 50.000,-


Forsikringen dækker ikke i tilfælde af:

Skade, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed udvist af forsikringstager, eller skade, der forvoldes under indflydelse af beruselse og lignende.
Driftstab og/eller andet direkte tab ved direkte og/eller indirekte skader.
Forsikringen dækker ikke materiel, der anbringes på skibe, pontoner og lignende.
Forsikringen dækker ikke udgifter til opgravning eller andre foranstaltninger til optagning af den beskadigede genstand af jorden.
Forsikringen dækker ikke totalskade, der består i, at den forsikrede genstand må efterlades i jorden, uanset årsagen hertil.
Eventuelle udgifter for lejeren pga. uheld er EC Maskinudlejning uvedkommende.


#6


Betaling af leje kan ske via Dankort, Visa, Mastercard, Viabill, Mobilepay eller med kontanter ved udlevering. Vær opmærksom på, at dit valg af betaling aftales, når du indgår lejemålet.


#7


Annullering og/eller fortrydelse af leje skal ske mindst fem dage før den dag, hvor du har lejet materiel. Ved annullering af leje opkræves et administrationsgebyr på 250 kr. plus moms. Ved annullering senere end fem dage før, kan ordren eventuelt blive udskudt eller et tilgodebevis kan udstedes.

#8


Maskinerne leveres opfyldt med brændstof ved levering, og det er lejers ansvar at fylde tanken op igen efter brug. Leveres materiellet ikke tilbage opfyldt opkræves 15 kr. pr. brugt liter brændstof, der fyldes på maskinen ex moms.

#9


Som lejer er du forpligtet til at håndtere det lejede materiel efter gældende forskrifter og sikkerhedsforanstaltninger. Materiellet må endvidere kun benyttes til det formål, som det er beregnet til.

Lejer må ikke udføre reparationer eller forandringer på det lejede materiel. Eventuelle reparationer i lejeperioden må alene udføres af EC Maskinudlejning eller en af udlejer anvist reparatør. Lejer er erstatningsansvarlig over for eventuelle skader, som det lejede materiel bliver påført ved reparationsarbejder i strid med den ovenfor anførte. EC Maskinudlejning hæfter ikke for reparationer, som lejer desuagtet har ladet foretage.

Lejer er i lejeperioden forpligtet til at foretage sikkerhedsmæssige kontroller og driftsmæssig, daglig vedligeholdelse af det lejede materiel, herunder kontrol af væskestand, opladning af batterier, løbende rengøring mv. Herudover er lejer ansvarlig for, at det lejede materiel overholder nødvendige services. Hvis EC Maskinudlejning konstaterer misligholdelse på materiellet grundet manglende vedligeholdelse, vil lejer blive gjort ansvarlig.

Udlån eller fremleje til tredjemand må ikke finde sted uden EC Maskinudlejnings skriftlige samtykke. Ligeledes må det lejede materiel ikke flyttes til en anden arbejdsplads end den på lejesedlen anførte uden EC Maskinudlejnings skriftlige samtykke.

Lejer må under ingen omstændigheder, uden EC Maskinudlejnings skriftlige samtykke, lade materiellet udføre af Danmark.

Lejer er forpligtet til at aflevere det lejede materiel ved lejeforholdets ophør i samme stand som ved modtagelsen, dvs. uden skader, fejl og/eller mangler. Skulle der ved materiellets hjemkomst være skader, fejl og/eller mangler er lejer forpligtet til at afholde udgiften til udbedring heraf.

Lejer afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering, betjening samt alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet og lignende. Eventuelle manglende eller ødelagte dele, værktøj, betjeningsgreb, støtteplader, elkabler, nøgler mv. erstattes af lejer til nypris således, at lejer erstatter EC Maskinudlejnings faktuelle omkostninger til indkøb af erstatningsudstyr uden hensyntagen til/med fradrag for forbedringer.

Lejer påtager sig i lejeperioden enhver risiko og ansvar i forbindelse med det lejede materiels benyttelse, herunder skader på personer, ting eller materiel. Uanset skader, der måtte ske som følge af forkerte vægtangivelser, urigtige oplysninger om underlagets bæreevne, forkerte eller mangelfulde beskrivelser af forholdene på arbejdspladen og/eller de forhold i øvrigt, hvorunder det lejede materiel skal anvendes og/eller skader som følge af forkert eller mangelfuld betjening af det lejede materiel.

Lejer er ikke berettiget til at kræve erstatning for tab opstået i forbindelse med brug af det lejede materiel, herunder driftstab og tabt avance. Enhver omkostning i tilfælde af arbejdsstandsning på grund af fejl på havari af materiellet er således EC Maskinudlejning uvedkommende.

#10


EC Maskinudlejning har fast leverings- og afhentningspris på 500 kr + 3 kr. pr. kørte kilometer + moms udregnet fra Kirstinehøj 40, 2770 Kastrup. Din leveringspris bliver automatisk udregnet ved booking af materiel.

Der tages forbehold for udregningsfejl.